• VOLAJTE: +421 902 643 949
  • E-mail: info@mobilland.sk
Follow Us:

Reklamačný poriadok

Čl. I – Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok upravuje všetky právne vzťahy vznikajúce medzi cestujúcim, alebo iným odberateľom poskytovaných služieb (ďalej len reklamujúci) a spoločnosťou DANIEL ČUDEJKO – MOBILLAND  (ďalej len Mobilland), na základe a v súvislosti s uplatňovaním reklamácií reklamujúcich voči Mobillandu, ktoré súvisia so správnosťou služieb a kvalitou, ktoré Mobilland reklamujúcim poskytuje na základe a v súvislosti so zmluvami alebo inými právnymi vzťahmi uzavretými medzi Mobillandom a reklamujúcim, najmä postupy a lehoty vybavovania týchto reklamácií, náležitosti reklamácie a všetky ostatné súvisiace právne vzťahy.

2. Na základe tohoto Reklamačného poriadku reklamujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má postavenie spotrebiteľa v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení zmien a doplnkov.

3. Pre účely tohoto Reklamačného poriadku, reklamáciou sa rozumie reklamujúcim uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných Mobillandom v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom.

Čl. II – Postupy a lehoty vybavovania reklamácií

1. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu v sídle Mobillandu.

2. Na neskoršiu reklamáciu údajov uvedených na cestovnom lístku Mobilland nebude brať v úvahu. Reklamujúci si môže uplatniť reklamáciu údajov na vydanom doklade.

3. Reklamujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť:
– písomne
– osobne v predajni, na predpísanom tlačive (príl. č. 1)
– elektronickou poštou na adrese: info@mobilland.sk

4. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy mal možnosť dozvedieť sa o skutočnostiach, ktoré sú predmetom reklamácie, alebo odo dňa, kedy mal možnosť vadu zistiť. Po uplynutí tejto lehoty reklamujúcemu toto právo zaniká.

5. Reklamujúci je povinný uplatniť reklamáciu s náležitosťami uvedenými v čl. IV tohoto Reklamačného poriadku.

6. Reklamujúci je povinný poskytnúť Mobillandu všetku súčinnosť potrebnú na objasnenie reklamovanej skutočnosti.

7. Ak reklamácia neobsahuje predpísané náležitosti, Mobilland vyzve reklamujúceho, aby v ňou určenej lehote reklamáciu opravil, resp. doplnil. Pokiaľ si reklamujúci nesplní povinnosť podľa bodu 5 a 6 tohoto článku, Mobilland nie je povinný vykonať ďalšie preverenie reklamácie a nie je povinný ďalej skúmať oprávnenosť reklamácie.

8. Mobilland je oprávnená v rámci svojej právomoci vykonať ďalšie preverenie reklamácie v prípade, že nie je možné ihneď, resp do troch pracovných dní po uplatnení reklamácie, rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie, pričom celkové vybavenie nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Čas potrebný na opravu, resp. doplnenie náležitostí reklamácie reklamujúcim sa nezapočítava do lehoty potrebnej na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie.

9. Mobilland vydá reklamujúcemu písomné potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie, aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie, resp. vyhovie len čiastočne. Za nesprávne uvedenú kontaktnú adresu Mobilland nenesie zodpovednosť za to, že sa na nepodarilo reklamajucému doručiť písomné potvrdenie.

Čl. III – Náležitosti reklamácie

1. Každá reklamácia musí obsahovať:
– identifikačné údaje reklamujúceho, adresu , na ktorú žiada zaslať vybavenie reklamácie, telefónne číslo, uvedenie čísla účtu a názov peňažného ústavu
– predmet reklamácie,
– dátum podania,
– popis dokladov priložených k reklamácii a fotokópie dokladov
– stručné zdôvodnenie práva,
– podpis a otlačok pečiatky ( ak zápis v registri takúto formu podpisovania vyžaduje) reklamujúceho.

2. Reklamujúci je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať najmä predložením právne relevantných dokladov, ktoré je reklamujúci povinný obstarať na vlastné náklady. Uviesť právo,ktoré týmto spôsobom voči Mobillandu uplatňuje.

3. Reklamáciu, ktorú podáva jedna osoba v mene viacerých, je potrebné:
– aby reklamáciu podali všetky osoby osobitne, alebo
– aby osoby, ktoré oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene sa doložilo splnomocnenie, v ktorom osoby oprávňujú reklamujúceho, aby konal v ich mene.

Čl. IV – Zodpovednosť za vady poskytnutých služieb

1. Za rozsah a kvalitu poskytovaných služieb zodpovedá Mobilland garantovaných reklamujúcemu v zmluvách, resp. iných právnych predpisoch vzťahujúcich sa na služby poskytované Mobillandom.

Čl. V – Neoprávnenosť a zamietnutie reklamácie

1. V zmysle tohoto Reklamačného poriadku sa rozumie neoprávnenou reklamáciou reklamujúceho, ktorý v čase udalosti
– bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

2. Právo podať reklamáciu iba oprávnena osoba.

3. Mobilland oznámi zamietnutie reklamácie písomne na adresu reklamajúceho.

Čl. VI – Záverečné ustanovenia

1. Ostatné právne vzťahy medzi Mobillandom a reklamujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.

2. Reklamačný poriadok Mobilland zverejní na internetovej web stránke www.mobilland.sk a v priestoroch predajni prístupných verejnosti.

3. Mobilland si vyhradzuje právo na zmeny tohoto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia a ich zverejnení v plnom znení.

4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.1.2023.

MOBILLAND – Daniel Čudejko

Mobilland
Mobilland - Predaj mobilov
Navštívte nás:
Hurbanova 18
08501 Bardejov
Pondelok – Piatok:
9:00 – 17:00
Volajte: +421 902 643 949
Píšte: info@mobillnad.sk
Copyright © 2023 MOBILLAND. Všetky práva vyhradené.